E r i k  M a r k o v i č

E-mail: erik.markovic(zavinac)gmail.com | Skype: erik.markovic | Sociálna sieť: facebook.com/erik.markovic


Trojjedinosť
filozofie, hudby a poézie

Mgr. Erik Markovič

Poézia

Mgr. Erik Markovič

Hudba

Mgr. Erik Markovič

Filozofia

Stvárnenie renesančného umelca a reštaurátora, jednej z hlavných postáv umeleckého filmu Marana tha, 17. 12. 2002, 21. 12. 2002, STV 2, potenciálna spolupráca na tvorbe hudby k ďalším filmom z cyklu.

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Jordansko

Syria

Vzdelanie | Odborná prax | Výber z publikačnej činnosti | Nepublikované texty | Poézia | Zbierky poézie | Referencie, recenzie, citácie, ohlasy | Účasť na vedeckých konferenciách | Verejné prezentácie, prednášky | Rozhlas - záznamy zhudobnenej poézie | Film, Televízia, Divadlo | Preklady | Kontakt

Súhrn dôležitých hodnotení básnických a filozofických textov Erika Markoviča

Hodnotenie a odporúčanie od prof. PhDr. Milana Hamadu DrSc.

Hodnotenie mojej zbierky Ikonickost. Prestupovanie Slnka - od Dany Podrackej

> ŽIVOTOPIS

Narodil som sa 8. 7. 1972 v Spišskej Novej Vsi v rodine hudobníka z povolania. K mojim prvým profesionálnejším záujmom, okrem sporadickej účasti na literárnych súťažiach, patrili prírodné vedy, predovšetkým fyzika a matematika. Počas základného a stredoškolského štúdia som absolvoval najprv časť hudobného odboru (hru na klavír) a neskôr výtvarný odbor prvého a druhého stupňa Ľudovej školy umenia. Zároveň som sa venoval aj atletike, obsadil som 2. miesto v behu na 800 metrov v krajskom kole stredných škôl. Bol som členom atletického oddielu Tatran Sp. N. Ves a členom Klubu mladých fyzikov pri UPJŠ v Košiciach. V rámci jeho činnosti sa pravidelne schádzali ocenení riešitelia okresných a krajských kôl fyzikálnych súťaží, ktorým vysokoškolskí pedagógovia z UPJŠ prednášali fyziku. Zároveň som absolvoval niekoľko každoročných týždenných fyzikálnych sústredení. Po zmaturovaní na Gymnáziu kpt. J. Nálepku SNV som bol vďaka prospechu a aj každoročným, viac alebo menej úspešným účastiam na krajských kolách fyzikálnych a matematických olympiád, prijatý bez prijímacích skúšok na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, kde som od r. 1990 študoval fyziku - vedecký smer. V kontrolnom prijímacom teste som s plným počtom bodov skončil na poprednom umiestnení. V r. 1991 som založil experimentálnu hudobnú skupinu "Nie je strom", v ktorej som hral na gitaru, spieval a bol autorom prevažnej väčšiny skladieb a textov. Po ukončení jej činnosti tvorím a hrávam individuálne, prípadne v duu, príležitostne vystupujem na literárnych akciách. Popri štúdiu som pracoval vo Filmovom klube MFF UK v oddelení propagácie.

Inšpirovaný prednáškami z filozofie na tamojšej Katedre humanistiky, vedený záujmom o literatúru existencialistov (niekdajšie laureátstvo súťaže Literárny Kežmarok) a v snahe rozšíriť si vzdelanie prihlásil som sa v r. 1992 aj na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, kde som po prijatí študoval odbor - filozofia, historicko-filozofický smer. Takto sa ťažisko môjho záujmu presunulo v tomto období na humanitné vedy, filozofiu a literatúru. K menším úspechom počas štúdia patrí azda 1. miesto v katedrovom kole ŠVOK v r. 1994, pričom téma, na ktorej som pracoval u prof. M. Marcelliho, bola z oblasti nemeckej klasickej filozofie (I. Kant). Popri štúdiu filozofie som absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných predmetov so záverečnou skúškou zo školskej pedagogiky a učiteľskej psychológie. Pedagogickú prax som vykonával v r. 1995 a v r. 1996 na Gymnáziu Metodova ul. v Bratislave.

V r. 1991 som sa stal členom redakcie almanachu Proglas, zameraného na históriu, filozofiu a literatúru. V Proglase som mal na starosti príspevky z oblasti filozofie a literatúry. K týmto aktivitám patrí aj spolupráca s revue pre vedu a umenie Kyvadlo. V redakcii Proglasu som pracoval do r. 1997, v posledných dvoch rokoch ako jeden z výkonných redaktorov. V rámci činnosti redakcie boli organizované odborné diskusie, vydávaná príloha Ikon (listy pre sacrum a profanum) a vydaná jedna antológia poézie. Publikoval som v časopisoch IQ, Proglas, Romboid a Slovenské pohľady, RAK, v zborníkoch a antológiách. V redakcii almanachu Proglas som prestal pracovať z dôvodu vtedajšieho pocitu nevyhnutnosti hľadania vlastnej cesty a z dôvodu iného názoru na ďalšie smerovanie časopisu.

Téma mojej diplomovej práce znela - "Aristokratizmus filozofie a poézie", konzultantom bol prof. M. Marcelli, oponentom prof. M. Zigo. Po ukončení vysokoškolského štúdia som od p. Čechovej dostal ponuku pracovať v redakcii týždenníka Mosty. Moja predstava ale bola študovať ďalej filozofiu. V roku 1997 som bol prijatý na interné doktorandské štúdium vo Filozofickom ústave SAV. Téma dizertačnej práce znie - Umenie ako pohyb proti nihilizmu. V roku 1999 som spoluzakladal a spoluorganizoval interdisciplinárny seminár mladých humanitných vedcov Mladá filozofia. V máji 2002 som bol prijatý na miesto odborného pracovníka Encyklopedického ústavu SAV. V r. 2003 som za cyklus poézie - Ikonickosť - získal jedno z ocenení na Literárnej súťaži Wolkrova Polianka. Zároveň som sa stal premiantom VI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2003/4 o Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

V roku 2005 som bol na návrh prof. Milana Hamadu a p. Mila Ondrusa (na základe publikovaných štúdií) prijatý do odbornej rady Literárnej nadácie Studňa. Som členom Aninietak divadla, projektu Daniela Heviera, kde sa prezentujem predovšetkým básňami a hudbou k predstaveniam. V roku 2011 bola moja poézia ocenená III. miestom v rámci medzinárodnej poľsko-slovenskej súťaže poézie Sen o Karpatoch 2011, následne som získal aj ocenenie v prestížnej súťaži Básne 2011 Asseco Solutions. Som autorom po-postmodernej filozoficko-literárnej koncepcie palintropickosti a súvisiaceho literárneho manifestu.

SketchBook - Životopis zo Zborníka Básne 2011

Najaktualizovanejší životopis a odborná činnosť vo formáte Word

> Vzdelanie:

ZDŠ Lipová ul. Sp. N. Ves. 1977 - 1985
ĽŠU Sp. N. Ves, hudobný odbor, klavír, 1976 - 1979
ĽŠU Sp. N. Ves, výtvarný odbor, 1. a 2. stupeň, 1979 - 1989
Gymnázium kpt. J. Nálepku SNV, 1985 - 1990
Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, odbor fyzika, vedecký smer, 1990 - 1993
Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor filozofia, historicko - filozofický smer, 1992 - 1997 Filozofický ústav SAV, Bratislava, interné doktorandské štúdium, odbor systematická filozofia,1997-2001 Filozofická fakulta UK v Bratislave, externé doktorandské štúdium, 2001 - 2006
Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných predmetov (záverečná skúška zo školskej pedagogiky a učiteľskej psychológie), 1995-1997
Osvedčenie z nemeckého jazyka, Inštitút jazykov SAV, 1999
Osvedčenie z anglického jazyka, Inštitút jazykov SAV, 2004

> Odborná prax:

 • Archeologický výskum SAV, Kláštorisko, Slovenský raj

 • Brigádnická práca počas štúdia, VÚB Bratislava, 1995

 • Gymnázium Metodova ul. Bratislava, pedagogická prax, 1995 a 1996

 • Redakcia študentského almanachu Proglas, 1991 - 1997

 • Odborná redakcia hesiel lexikálnych skupín - ekológia, geodézia, geofyzika, geológia, hydrológia a vodné hospodárstvo, informatika, kartografia, kybernetika, pedológia - Encyclopaedia Beliana, EnU SAV 2001 - 2002

 • Odborná redakcia hesiel lexikálnych skupín - filozofia, sociológia, náboženstvá, Encyclopaedia Beliana, EnU SAV 2002 - 2007

 • Odborná redakcia hesiel lexikálnych skupín - filozofia, sociológia, náboženstvá, Encyklopédia Slovakia and the Slovaks, EnU SAV 2003 - 2006

 • Odborná redakcia hesiel lexikálnych skupín - filozofia, sociológia, psychológia, žurnalistika, reklama, grécka, novogrécka a latinská literatúra, kultúra a literatúra zahraničných Slovákov, slovenská poézia, - Encyclopaedia Beliana, EnU SAV 2007 -


> Výber z publikačnej činnosti:

> Nepublikované texty:

> Poézia:

> Rukopisy poézie:

 • Ikonickosť, 2003/4 - (rukopis) bol pripravovaný na vydanie vo vydavateľstve Drewo a srd

 • Éterickosť. Prestupovanie Slnka. (rukopis) 2005

 • Mariaanka - cyklus básní (v spoluatorstve s Andrejom Hablákom, rukopis) 2004 - 2007

> Zborníky poézie:

> Zbierky poézie:

 • MARKOVIČ, E. 2014. Ikonickosť – Prestupovanie Slnka. Literárna nadácia Studňa, Bratislava 2014, ISBN 978-80-8119-082-7, 128 s.

> Posudky a hodnotenia zbierok poézie:

> Referencie, recenzie, citácie, ohlasy:

 • Homza, M.: Úvodné slovo k zbierke Hlbokozelená žena, 1998

 • Bančej, Maroš: Na vlnách mierneho optimizmu. Literika, 2/1999, s. 35

 • Pastirčák, D.: "Sprelúčnenie tichplatní", in: Romboid, 3/1999, s. 87-89

 • Mitka Marek, Kendera Milan: - Slová povzbudzujú, príklady priťahujú, in: Slovenská literatúra č. 5/2004, s. 416

 • Prof. Phdr. P. Liba, DrSc - Kresťanská spoločnosť a kultúra vo filozofii V. S. Soloviova, in: Zborník z vedeckej konferencie - Kresťanská spoločnosť a kultúra vo filozofii V. S. Soloviova, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Košice, 2003, s. 49

 • Mikula, Valér: Miroslav Válek - Básnické dielo, zostavil Valér Mikula. Bratislava, Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV 2005, s. 488

 • Náhalka, Peter: Excerptá, RAK, č. 10/2006, s. 31

 • Stanislava Chrobáková Repar - Poézia Štefana Strážaya pod drobnohľadom literárnej vedy, Romboid č. 1/2, 2015, s. 61-66.

> Účasť na vedeckých konferenciách:

 • Študentská vedecká konferencia na Filozofickej fakulte UK Bratislava, 1995

 • Konferencia Mladá filozofia, Úvodný príhovor, FÚ SAV jún 1999

 • 3. výročné stretnutie SFZ na tému - Čas a dejiny II., v Liptovskom Jáne, 1999, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

 • Vedecká konferencia venovaná jubileu prof. M. Ziga, FF UK, Bratislava, január 2000

 • II. Slovenský filozofický kongres, 26.-28.10. 2000, Bratislava

 • Konferencia "Život a dielo V. Solovjova", 8. decembra 2000, Nitra

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia, 22. - 23. 5. 2002, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • Seminár "Dielo literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá" 12.9.2003, Bratislava

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989, 27. - 28. 5. 2004, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • Seminár "Dielo I. Štrpku a hodnotové kritériá" 3.12.2004, nadácia Studňa, Bratislava

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II., máj 2006, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV., máj 2009, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V., 26. - 27. mája 2011, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000, 20. – 21. september 2012, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

 • Štefan Strážay – Skladanie portrétu, 5. apríl 2013, FF UK, Bratislava

 • „Filozofia a umenie žiť“, Slovenské filozofické združenie, 13.-14. november 2013, Kongresové centrum SAV, Smolenice.

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000, 13.-14. november 2013, 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

> Verejné prezentácie, prednášky:

 • Aristokratizmus filozofie a poézie, prednáška v rámci cyklu prednášok - Možnosti slovenskej filozofie, SFZ, máj 1999

 • Posledné slová básnikov v končiacom sa tisícročí. Pásmo zhudobnenej poézie, december 1999

 • Hudba k žalmom, Krst knihy Hebrej, Dávidove žalmy prebásnil M. Papík, zhudobnil E. Markovič máj 2000, centrum Quo vadis, Bratislava

 • Zhudobnená poézia prednesená pri príležitosti krstu knihy J. M. Lačného Proskonydé, september 2000, Artfórum, Bratislava

 • Zhudobnená poézia prednesená pri príležitosti prezentácie rumunského čísla Proglas, november 2000, Pedagogická knižnica, Bratislava

 • Zhudobnená poézia Osamelého bežca Ivana Štrpku, - zhudobnil Erik Markovič - gitara, spev, dňa 3.12.2004, Seminár "Dielo I. Štrpku a hodnotové kritériá" nadácia Studňa, Bratislava

 • Čítačkovo diskusný večer troch mladých básnikov (Erik Ondrejička, Erik Markovič, Roman Pekárik), moderoval Dado Nagy, hudba Erik Markovič (vlastné piesne a básne s gitarou, recitácia so znením organovej skladby Coniunctio Animae in Caelestis), 18.5.2006, Panta rhei, Aupark

 • Prednes zhudobnenej poézie Ivana Štrpku v rámci prezentácie jeho novej básnickej zbierky Tichá ruka-desať elégií, moderoval Dado Nagy, dňa 4.4.2007, kníhkupectvo Panta rhei, Aupark

 • Prednes zhudobnenej poézie Mily Haugovej - báseň Fähre - v rámci akcie Literárne kino LCA - Mila Haugová: Pamäti, Hudobné improvizácie a recitál Zuzana Homolová, 13.9.2007, kaviareň Next Apache

 • Zhudobnená báseň Nemilosť (J. Ondruš) prednesená pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Jána Ondruša a prednes skladby Illuminatio eikóné, 22.9.2007, sála Mestského úradu Trnava

 • Erik Markovič - Xoanón a rokliny riav ducha - Na Modrý kostolík padá ružový sneh. Záznam z vystúpenia na festivale moravsko-slovenskej poézie. Júl 2014.

> Rozhlas - záznamy zhudobnenej poézie:

> Film, Televízia, Divadlo:

 • 17. 12. 2002, 21. 12. 2002 Stvárnenie renesančného umelca a reštaurátora, jednej z hlavných postáv umeleckého filmu Marana tha (STV 2). Diel 1 / Diel 2

 • 25. 6. 2005 Prednes piesní. Vystúpenie na Literárnom festivale Studňa Jána Ondruša, Podhorie pri Banskej Štiavnici.

 • 21. 2. 2006 Stvárnenie roly filozofa. Účinkovanie v divadelnom projekte Daniela Heviera - Čakanie na ..psie časy. Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 21. 3. 2006 "Čítaním sa knihy špinia. A čo ešte písaním" - Knihy, ktoré zabíjajú. Prednes dvoch zhudobnených básní - uverejnených v časopise Romboid Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 25. 4. 2006 Vlastníci t.i.c.h.a. vystúpenie s Jozefom Dodom Šošokom, prednes zhudobnenej poézie I. Štrpku, Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12. (záznam - Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu)

 • 30. 1. 2007 Anjel… ktorý mal depku, - hudba k scéne Ukrižovania, Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 27. 2. 2007 Orfedika, stvárnenie roly Orfeovho hlasu, hudba k predstaveniu - prednes 3 piesní - Zostup do podsvetia - Amor mortis, Pieseň Cháronovi, Výstup - Hieros gamos, Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 27. 3. 2007 Prepáčte, vážený pane, ale nepoznáte ma náhodou odniekiaľ? Aninietak Divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 25. 4. 2007 Dvadsiateho piateho apríla bozkal motýľ motýľa..., ANINIETAK divadlo číta, kreslí, maľuje, tancuje, hrá, spieva, mlčí a rozpráva. Aninietak divadlo, Jakubove nám. 12.

 • 17. 5. 2007 Stolovanie. Prednes jednej piesne v rámci posledného vystúpenia sezóny Aninietak Divadla, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12.

 • 16. 6. 2007 Prednes piesne "Introitus" - v rámci kultúrnej akcie Knižné hody, Hviezdoslavove námestie.

 • 16. 6. 2007 Sprievodná hudba k inscenovaniu Lucebertovych básní a obrazov, spoločné vystúpenie s Danielom Hevierom a bratmi Čermákovcami, Galéria Danubiana, Čuňovo.

 • Celý záznam úvahy Erika Markoviča na tému "Zbieranie céčok v dobe socializmu a filozofia". RTVS - Fetiše socializmu. Rok 2014.

> Preklady:

 • Nietzsche, F.: Umenie ako vôľa k moci, (1 kapitola - ktorej predmetom je problém vzťahu romantického a klasického štýlu v hudbe a literatúre 19. stor.) 2000, 2006

 • Heidegger, M.: Vybrané kapitoly z prednášok M. Heideggera Der Wille zur Macht als Kunst (1936/37), Der europäische Nihilismus (1940), Die ewige Wiederkehr des Gleichen (1937), - napr. tieto kapitoly: Extáza ako formotvorná sila, Veľký štýl, Metafyzika bytia, Nihilizmus, Čo-bytie [Was-sein] a Že-bytie (Dass-sein) v podstatnom počiatku metafyziky, Metafyzika ako dejiny bytia, Ontologická diferencia - v celkovom súhrne cca 120 strán


> Kontakt:

E-mail: erik.markovic(zavinac)gmail.com
Skype: erik.markovic
Sociálna sieť: facebook.com/erik.markovic
WWW stránka: http://www.filozofia.sk/erik-markovic/

 

Copyright © 2000 - 2017 Mgr. Erik Markovič, PhD. * All rights reserved * Made in Slovakia * EU * Webmaster - Mgr. Peter Krákorník