Bibliografia k dejinám filozofického myslenia na Slovensku do r. 1965

Filozofia od r. 0. n. l - 1526
OSUSKÝ S. (Samuel Št.): Počiatky akademickej filozofie u Slovákov do polovice XV. storočia. VV 2, 1931, 33-39.
KOCKA Ján - FELBER Stanislav: Humanizmus a reformácia. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 11-44.

Filozofia od r. 1526 - 1790
MÜNZ Teodor: Príspevok k zhodnoteniu ideového a vedeckého prelomu na Slovensku v 17. a 18. storočí. Z dejín vied 3, 1964, 9-32.
OSUSKÝ S.: Úvod do filozofických štúdií našich dávnych predkov. VV 1, 1930, 23-30.
OSUSKÝ S.: Všeobecné filozofické a filozoficko-teologické problémy našich mysliteľov v XVII. storočí. VV 1, 1930, 76-83.
MÜNZ Teodor: Filozofická tvorba slovenských teológov. FilSb 5, 1950, 69-71.
ĎURČEK Karol: Filozofická činnosť na bývalej katolíckej univerzite v Trnave na Slovensku. Zb. Pamiatke trnavskej univerzity. Trnava 1935. Tiež sep.: Trnava 1935, 40 s.
MÜNZ Teodor: Filozofia na trnavskej univerzite. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 45-70.
FELBER Stanislav: Filozofické myslenie prešovskej školy. Zb. Kapitoly z dejín slov. filozofie, 23-57.
ČERVENKA J.: Prešovské evanjelické kolegium v dejinách filozofie. Sbor. prác prof. ev. kol. v Prešove, 97 nasl.
HUDEC Jozef M.: Johannes Bayer. Jeho život a filozofické dielo. SbSPS 4.-5., 1925-1926, 220-227.
FELBER St.: Ján Bayer, slovenský baconista 17. stor. Bratislava 1953, 135 s.
BODNÁR Ján: Ján Bayer, slovenský baconista. PaS 3, 1954, 202 až 204.
TCHIŽEWSKIJ Dmitrij: Johannes Bayer, ein deutscher Philosoph in der Slowakei. SOF 15, 1956, 471-477.
MIKLEŠ J.: Izák Caban, slovenský atomista v 17. stor. Bratislava 1948, 172 s.
MIKLEŠ J.: Izák Caban, slovenský atomista. Sborník prác prof. ev. kol. v Prešove, 139 nasl.
KVAČALA Ján: Niekoľko slov o El. Ladiverovi. AKom 6, 6-17.
JUROVSKÝ St.: Filozofia Martina Szentiványiho. Turč. Sv. Martin 1944, 72, 2 s.
MÜNZ Teodor: Osvietenská filozofia. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 71-117.
MÜNZ Teodor: Filozofia slovenského osvietenstva. Bratislava 1961, 257 s.
MÜNZ Teodor: Niektoré črty filozofie Andreja Jaslinského OMFil 18, 1963, 467-478.
MÜNZ Teodor: Ján Karlovský, slovenský osvietenský deista. FilČ 14, 1959, 237-251.
BAKOŠ Ľudovít: Poznámky k dielu Krištofa Akaiho ,,Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. Philosophica Slovaca 1, 1946, 182-202.

Filozofia od r. 1790 - 1848/1849
MÜNZ Teodor: Filozofia slovenského osvietenstva. Bratislava 1961, 258 s.
MÜNZ Teodor: Niektoré črty slovenského osvietenského myslenia. Zb. Kap. z dejín slov. filozofie, 58-123.
ŠTEFÁNEK Anton: Osvietenstvo na Slovensku. Bratislava 4, 1930, 13-25.
MÜNZ Teodor: Boj slovenských osvietencov proti poverám a predsudkom. FilČ 1, 1956, 22-46.
VÁROSSOVÁ Elena: Slovenské obrodenecké myslenie. Jeho zdroje a základné idey. Bratislava 1963, 220 s.
OSUSKÝ Štefan: Ohlas európskych filozofických a teologických ideí u nás v prvej polovici 19. storočia. Zb. Zpěvníka, Lip. Mikuláš 1943, 14-28.
OSUSKÝ Štefan: Filozofia Ondreja Plachého (1755-1801). FilSb 6.-7., 1946-1947, 3-16.
MÜNZ Teodor: Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti. Bratislava 1955, 150 s. Polemiky: Hirner Alex., NV 2, 1955, 512-517; Hirner Alex., KŽ 19. 3. 1955, 10; Münz Teodor, NV 2, 1955, 550-560; Münz Teodor, KŽ 16. 4. 1955, 10. NV 3, 1956, 180-181.
PRAŽÁK Albert: Malohontští osvítenci. Sborník Fr. Drtiny, Praha 1921, 201-214.
ŠTEFÁNEK Anton: Malohontskí osvietenci. Bratislava 2, 1926, 533-557. Tiež sep.: Praha 1928, 25 s.
OSUSKÝ Samuel Št.: Filozofia malontských osvietencov. Bratislava 3, 1929, 987-999.
A. H. (HIRNER A.): Solennie, orgán skálnickej spoločnosti v rokoch 1809-1842. FilSb 3, 1942, 229-231.
HIRNER A.: Ján Feješ, jeho dielo a myšlienková sústava. Martin 1945, 167 s.
MÜNZ Teodor: Ján Feješ (1764-1823). CMFil 19, 1964, 537-544.
HIRNER A.: Bol Michal Štaigel pasívnym epigónom Kantovým? FilČ 11, 66-77.
MÜNZ Teodor: K otázke Steiglovho vzťahu ku Kantovi. FilČ 11, 1956, 174-182.
MÜNZ Teodor: Ján Laurentzy, slovenský baconista a osvietenec v prvej polovici 19. storočia. FilČ 8, 1953, 155-177.
MÜNZ Teodor: Ján Laurentzy, ein Philosoph der slowakischen Aufklärung und Zögling der Universität Jena. Wissenschaftl. Zt. d. Fr. Schiller-Univ. Jena Jahrg. 7, 1957-1958, Ges. u. Sprachwiss. Reihe, Heft 4, 459-463.
MÜNZ Teodor: Filozofické náhľady Jána Horárika. FilČ 11, 1956, 243-264.
Na záver diskusie o knihe dr. Teodora Münza. Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti, NV 3, 1956, 180-181.
LAUNER Štefan: Ján Horárik. FilČ 1954, 51-64.
BITTNER Konrad: Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen. Liberec 1929, 150 s.
VÁROSSOVÁ Elena: O povahe Herderovho humanizmu. (Jeho vplyv na Slovensku.) FilČ 10, 1955, 238-249.
SEGÉŇOVÁ Elena: K filozofii Jána Kollára. FilSb 1952, 20-34.
VÁROSSOVÁ Elena: Svetonáhľad a obrodenecká ideológia Jána Kollára. Zb. Kap. z dejín filozofie, 124-169.
VÁROSSOVÁ Elena: Obrodenecká filozofia Jána Kollára. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 118-147.
POLAKOVIČ Š.: Začiatky slovenskej národnej filozofie. Bratislava 1944, 137, 2 s.
OSUSKÝ Samuel Št.: Filozofia štúrovcov, 1.-3., Myjava 1926-1932.
PIŠÚT Milan: Idey utopického socializmu u štúrovcov. KŽ 9, 2. 10. 1954, 4.
ČYŽEVSKIJ D.: Hegel bei den Slawen. Liberec 1934, 495 s.
DUBSKÝ Ivan: Hegel a Československo. FilČ 12, 1964, 453-468.
PRAŽÁK Albert: Hegel a Slovensko. Bratislava 5, 1931, 365-388.
HODŽA M.: Český realism a slovenský hegelianism v rokoch štyriciatych. ČM 17, 19-33.
OSUSKÝ Samuel Št.: Štúrova filozofia. Myjava 1926, 327 s.
OSUSKÝ Samuel Št.: Filozofia Štúrovcov. Štúrova filozofia, 2. vyd., Bratislava 1936, 290 s.
ČYŽEVSKIJ Dimitrij: Štúrova filozofia života. Kapitola z dejín slovenskej filozofie. Bratislava 1941, 122 s.
VÁROSSOVÁ Elena: Svetonázor Ľudovíta Štúra. Zb. Ľ. Štúr, 85 až 115.
VÁROSSOVÁ Elena: Svetonázor Ľudovíta Štúra. FilČ 4, 1956, 891-905.
VÁROSSOVÁ Elena: Svetonázor Ľudovíta Štúra a jeho vplyv na ideologické formovanie slovenského národa. Zb. kap. z dejín slov. filozofie, 170-230.
BAKOŠ Ľudovít: K ideovej závislosti Štúrovej filozofie dejín. PhilSl 2.-3., 1947-1948, 116-146.
VÁROSSOVÁ Elena: Filozofické základy obrodeneckej koncepcie Ľudovíta Štúra. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 148-192.
ŠTÚR Svätopluk: Obrodenecká koncepcia Ľudovíta Štúra. PhilSl 1, 1946, 21-67.
KONÍŘ Agathon: Ľudevíta Štúra Život národů a Heglova soustava filosofie dějin. Slovanský sborník na poctu Fr. Pastrnkovi. Praha 1923, 330-337.
VÁROSSOVÁ Elena: O povahe hegelianizmu Ľudovíta Štúra. FilČ 13, 1965, 877-887.
BLANÁR Vincent: Züge der Hegelschen Dialektik bei Ľudovít Štúr. Z. f. Slawistik 3, 1958, 737-743.
VÁROSSOVÁ Elena: Živý odkaz. (K jubileu Ľudovíta Štúra.) OMFil 20, 1965, 553-557.
OSUSKÝ Samuel Št.: Filozofia Štúrovcov. Hurbanova filozofia. Myjava 1928, 397 s.
VÁROSSOVÁ Elena: Historicko-filozofické a sociálno-politické náhľady J. M. Hurbana a J. Kráľa. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 193-229.
OSUSKÝ Samuel Št.: Filozofia štúrovcov. Hodžova filozofia. Myjava 1932, 389 (3) s.
OSUSKÝ Samuel Št.: Kellner - Hostinský filozof. SMS 13, 1935, 163-182.
TCHIŽEWSKIJ Dmitrij: Peter Záboj - Kellner - Hostinský, ein slowakischer Philosoph. SOF 16, 1957, 356-374.
PIŠÚT Milan: Filozofia Janka Kráľa a jeho prívržencov. Zb. Kap. z dejín slov. filozofie, 231-242.
ROŠKO Róbert: J. Kráľ - revolucionár a utopistický socialista. FilČ 12, 1957, 228-245.
BURICA Milan: Materialistické tendencie v dielach prírodovedcov 19. storočia. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 263-300.
JUROVSKÝ Anton: Ohlas Gallovej frenológie na Slovensku začiatkom 19. storočia. Psychologické štúdie 1, 1956, 91-111.

Filozofia od r. 1850 - 1890
FUCHS A.: Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918. Wien 1949.
KOCKA Ján: Slovenské myslenie matičných rokov. FilČ 9, 1954, 176-204.
KOCKA J.: Myslenie v matičných rokoch. Zb. Kap. z dejín filozofie (Bratislava 1957), 243-284.
KOCKA Ján: Myslenie v matičných rokoch. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 229-262.
ČERVENKA Jaromír: Mesianizmus Pavla Hečku v jeho filozofii a výchovných názoroch. PSb 14, 1949, 193-223.
TSCHIŽEWSKY Dimitrij: Peter Záboj Kellner-Hostinský - ein slowakischer Philosoph. SOF 16, 1957, 356-374.
KLÁTIK Zlatko: Poznámky k svetonázoru Samuela Štefanoviča. SP 73, 1957, 87-107.

Filozofia od r. 1891 - 1914
MARTIŠ Albert: Pamäti dolnozemského buditeľa Alberta Martiša. Vydal Ján V. Ormis. Martin 1937, 118 s.
BODNÁR Ján: Realistické hnutie vo filozofii 20. storočia. FilČ 11, 1956, 3-21; 12, 1957, 30-51.
ŠTEFÁNEK A.: Novoveká filosofia a Slováci. Hlas 5, 1903, 141-151, 198-217, 275-280, 305-310, 340-358.
KOPČOK Andrej: Prenikanie marxistického myslenia na Slovensko. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie, Bratislava 1965, 335-368.
LAJČIAK Ján: Slovensko a kultúra. Do tlače pripravené podľa vydania z roku 1921, ktoré zost. Št. Osuský a vyd. Daniel Pažický na Myjave. Bratislava 1957, 181 s.

Filozofia od r. 1918 - 1939
STROHS Slavomil: Marxisticko-leninská filozofie v Československu mezi dvěma světovými válkami. Praha 1962, 223 s.
STROHS M.: Otázky vývoje marxistické filozofie v létech první republiky. FČ 5, 1957, 322-334.
MARTINKA Jaroslav: Marxistická ideológia na Slovensku za prvej ČSR. Zb. Kap. z dejín filozofie. Bratislava 1957, 372-409.
MARTINKA Jaroslav: Marxistická ideológia a filozofia za 2. ČSR. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 400-434.
KOPČOK Andrej: Spoločensko-filozofické názory prvých slovenských socialistov. OMFil 20, 1965, 3-20.
HRUŠOVSKÝ I.: Charakteristické črty buržoáznej filozofie po nástupe proletariátu. FilČ 11, 1956, 337-351.
KOCKA J.: Buržoázna filozofia na Slovensku v rokoch 1918-1938. Zb. Kap. z dejín filozofie. Bratislava 1957, 343-371.
KOCKA Ján: Buržoázna filozofia v rokoch 1918-1938. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie. Bratislava 1965, 371-399.
KOVÁČ Damián: O rozvoji psychológie na Slovensku v r. 1918 až 1948. JedŠk 11, 1956, 743-751.
-k-k-: Pokrokové snahy v našej vede. (O činnosti Vedeckej syntézy r. 1937-1949.) KŽ 26. 2. 1950, 3.
S.: K dvadsiatemu výročiu vzniku Vedeckej syntézy. KŽ 3. 8. 1957, 4.
UHER Jan: Stanislav Felber a jeho prínos k rozvoju marxistického myslenia na Slovensku. (K nedožitým 60. narodeninám.) OMFil 20, 1965, 151-166.
MARTINKA Jaroslav: Priekopník marxistickej filozofie. (Teoretická a propagandistická činnosť Ladislava Szántóa za buržoáznej republiky. OMFil 19, 1964, 128-133.
K sedemdesiatinám akademika Ladislava Szántóa. OMFil 19, 1964, 113-115.
SIRÁCKY Andrej: Akademik Szántó sedemdesiatročný. Pravda 30. 4. 1964, 2.
WAGNER Vojtech: O buržoáznej filozofii dr. Milana Hodžu. FilČ 15, 1960, 131-151.
NOVÝ Lubomír: Filozofie T. G. Masaryka. Praha 1962, 129 s.
ČEP Tomáš: Prof. dr. Anton Štefánek, sociológ Slovenska. SocRev 1947, 85-89.

Filozofia od r. 1945 - 1965
JANOUŠEK Bohumil: Bibliografie historického materialismu. (Publikace a časopisecké články, vydané v českém a slovenském jazyce od r. 1945-1958.) FČ 8, 1960, 122-152, 293-302, 466-480, 668-672.
UHER Ján: Idealistická filozofia po roku 1945. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie, Bratislava 1965, 435-478.
SILIN M. A.: Kritika buržoaznoj ideologii i pobeda marxizma-leninizma v Čechoslovakii. Moskva 1960, 213 s.
17955. HRUŠOVSKÝ I.: Dvadsať rokov rozvoja slovenskej filozofie. Zb. Kap. z dejín filozofie, Bratislava 1957, 431-450, 451-476.
HRUŠOVSKÝ Igor: Pokroková a marxistická ideológia posledného štvrťstoročia. Zb. Prehľad dejín slov. filozofie, Bratislava 1965, 479-508.
HOUŠKA Jiří: Charakter demokratických revolucí v soudobé epoše. OMFil 16, 1961, 253-264.
DVOŘÁK Alois: Ještě o podstatě revolučního skoku. FilČ 15, 1960, 17-28.
SKYBA M.: O formách přechodu od staré kvality k nové ve vývoji ČSR, (1944-1948). FČ 5, 1957, 86-106.
VARTÍK František: Niektoré otázky základné a nadstavby v ČSR. Bratislava 1960, 181 s.
UHER Ján: Filozofia v boji o dnešok. Problémy rozvoja filozofie na Slovensku po roku 1945. Bratislava 1961, 250 s.
KUBOVIČ Frant.: Pôsobenie tradície na udržovanie náboženských prežitkov v prechodnom období na Slovensku. SbFFUK-Marxizmus-leninizmus, 1964, 99-121.
SZÁNTÓ Ladislav: Čo nám treba. Výber článkov o kulte osobnosti a leninizme 1954-1963. Úvod nap. A. Matuška, doslov J. Martinka - J. Uher, A. Kopčok, 2. upr. a dop. vyd. Bratislava 1964, 151 s.
RNDr. Stanislav Felber. NV 3, 1956, 570-571.
BODNÁR Ján. Šesťdesiat rokov akademika A. Siráckeho. Vestník SAV 2, 1960, 193-195.
KOPČOK Andrej - UHER Ján: V zápase za vedecký svetonázor. (Teoretická činnosť L. Szántóa po roku 1945.) OMFil 19, 1964, 134-149.
K 65. narodeninám Ladislava Szántóa. (Redakcia.) FilČ 14, 1959, 200-201.
Prof. dr. Anton Štefánek osemdesiatročný. NV 4, 1957, 226-227.
M. P.: Rozlúčka s A. Štefánkom. KŽ 9. 5. 1964, 4.
Univ. prof. dr. Anton Štefánek, 15. 4. 1877 - 29. 4. 1964. OMFil 19, 1964, 406-408.

Reklama!

Internetové vydanie spracoval: Peter Krákorník